Skip to main content

Privacyverklaring

Stichting Team Westland (Cornelis Sterrenburgstraat 78, 3151 JG Hoek van Holland, www.teamwestland.nl) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving in het bijzonder de Algemene Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers van Team Westland, begeleiders/supporters die meegaan naar Frankrijk, de vrijwilligers, sponsoren/donateurs verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Team Westland (hierna: Team Westland).

Hoe beveiligt Team Westland gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Team Westland fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Team Westland maakt gebruik van een beveiligde server van Nedcomp Hosting (SSL beveiliging) die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Team Westland schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers inclusief onze eigen (vrijwillige) medewerkers sluiten wij, bewerkersovereenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. Eventuele datalekken zullen direct intern worden gedocumenteerd en indien nodig aan u gemeld.

Verwerking persoonsgegevens

Team Westland behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Team Westland verzamelt persoonsgegevens bij het aanmelden voor deelname aan de beklimming van de Tourmalet (online en langs andere weg), bij het aanmelden als begeleider/supporter van een deelnemer, bij het aanmelden als vrijwilliger, bij het ontvangen van giften van particulieren en bedrijven,  bij een bezoek aan door Team Westland georganiseerde evenementen en activiteiten en bij de aankoop van artikelen (via de site of rechtstreeks) die door Team Westland worden verkocht.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van deelname aan Team Westland;
  • het registreren van vrijwilligers en begeleiders/supporters van deelnemers;
  • het informeren van de deelnemer over een donatie op zijn/haar naam;
  • het versturen van facturen en het leveren van aangekochte artikelen;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website.

Team Westland verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, (nood)telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kledingmaat en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, giften, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, koper van één van onze artikelen of als deelnemer aan één van onze acties of evenementen. Bij donatie of aankoop via de website van Team Westland vragen wij voor wiens rekening de transactie kosten zijn. In verband met haar sportevenement in Frankrijk verzamelt Team Westland van de deelnemers de voor de Franse wet verplichte medische gegevens.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Team Westland kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website. Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Team Westland te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zes maanden na de jaarlijkse beklimming van de Tourmalet worden de persoonsgegevens van dat jaar verwijderd.

Cookies

Team Westland gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het donatieformulier.

Analytische cookies
Team Westland maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Team Westland gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies
Via onze website bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook en Twitter zodat u eenvoudig informatie over Team Westland op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter inzien. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Team Westland website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Team Westland, dan kunt u deze richten aan Stichting Team Westland, Cornelis Sterrenburgstraat 78, 3151 JG Hoek van Holland of neem contact met ons op via email ([email protected]).

Klachten

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement/Verzoek om wijziging persoonsgegevens

Team Westland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Team Westland adviseert u regelmatig de privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Uw eventuele verzoek om wijziging of uitschrijving van persoonsgegevens zal maximaal binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek worden afgehandeld.