Skip to main content

Beleidsplan Stichting Team Westland

1. Inleiding
In 2006 heeft een groep Westlandse vrienden deelgenomen aan de beklimming van de Alpe d’Huez. Dit was een landelijke actie, genaamd Alpe d’Huzes, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. Doordat deze vrienden in hun directe omgeving steeds vaker geconfronteerd werden met de ziekte kanker, werd besloten onder de naam “Stichting Team Westland” zelf een stichting op te richten. Deze stichting werd dd. 11 december 2009 middels een door Westland Partners, notarissen te Naaldwijk opgestelde akte opgericht.

Het oorspronkelijke doel was jaarlijks met een aantal streekgenoten deel te nemen aan de Alpe d’Huzes en geld op te halen voor het KWF. Op 24 september 2014 zijn de statuten middels een door Westland Partners opgestelde notariële acte aangepast en is een tweede doel toegevoegd:

de stichting heeft ten doel het bevorderen van de werkzaamheden van
a) de stichting het Koningin Wilhelmina Fonds
b) andere (regionale) charitatieve instellingen en initiatieven, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Vanaf 2016 neemt Stichting Team Westland niet meer deel aan Alpe d’HuZes, maar wordt de Col du Tourmalet beklommen en wordt er geld ingezameld voor regionale kanker gerelateerde doelen. Op 19 december 2018 zijn de statuten middels een door Westland Partners, opgestelde notariële acte gewijzigd in de huidige doelstelling.

2. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het – zonder winstoogmerk – ondersteunen van:
a) regionale instellingen en initiatieven die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de ziekte kanker;
b) niet-regionale instellingen die inwoners uit het Westland behandelen tegen de ziekte kanker die een verzoek daartoe hebben ingediend;
c) individuele personen uit de regio met levensbedreigende ziekte, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. Organisatiestructuur en aanvullende gegevens
Voorzitter: Dirk Huis
Penningmeester: Dennis Bakelaar
Secretaris Ine Geuijen
Algemeen lid: René Beukers
De bestuurders voeren hun taak op vrijwillige basis uit en krijgen daarvoor geen vergoeding.

De Stichting is ANBI geregistreerd.
Fiscaal nummer RSIN 821650932
KvK-nummer 27363480
Vestigingsadres Cornelis Sterrenburgstraat 78, 3151 JG Hoek van Holland
Website: www.teamwestland.nl
Email: [email protected]

4. Werkzaamheden en wijze van verwerving inkomsten
Jaarlijks organiseert Stichting Team Westland in de maand juni een fiets/wandelweek in Frankrijk met als hoogtepunt de beklimming van de Col du Tourmalet. In het najaar wordt er een deelnemersavond georganiseerd waarbij de opbrengst van de actie bekend gemaakt wordt en de cheques aan de geselecteerde goede doelen overhandigd worden. Dan wordt er ook gestart met de inschrijving van deelnemers: deelnemers die dat jaar de Tourmalet hebben beklommen krijgen voorrang indien ze nogmaals deel uit willen maken van Team Westland. Het aantal deelnemers van Team Westland is gelimiteerd.

In de aanloop naar de volgende beklimming worden 2-3 voorlichtingsavonden georganiseerd, waarbij informatie wordt verstrekt aan de deelnemers over het verwerven van sponsorgelden, de te ondersteunen doelen en over de week in Frankrijk. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een sponsorbijdrage leveren voor de goede doelen van Team Westland. Daartoe kunnen zij acties organiseren. Team Westland stimuleert dit en zorgt voor de nodige publiciteit van deze acties op de website www.teamwestland.nl en alle andere social media van Team Westland.
Indien daartoe aanleiding is kan het bestuur besluiten om de fiets/wandelweek en/of de bekendmaking van de opbrengst en/of het uitreiken van de cheques op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

Het vermogen van Stichting Team Westland zal gevormd worden door
– bijdragen van deelnemers
– schenkingen van particulieren en bedrijven
– sponsorbijdragen van bedrijven

5. Beheer en besteding van vermogen
Stichting Team Westland streeft ernaar de kosten tot een minimum te beperken, zodat vrijwel alle ontvangsten ten goede komen aan haar doelstellingen. Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Team Westland. Het grootste deel van de ingezamelde gelden gaat naar de goedgekeurde goede doelen.

Instellingen of personen, die in aanmerking denken te komen voor een financiële bijdrage van Stichting Team Westland kunnen bij de Stichting een verzoek indienen. Hiervoor heeft Team Westland een format ontwikkeld, waar de aanvraag aan dient te voldoen. De aanvraag wordt door een binnen de Stichting fungerende Goede Doelen Commissie beoordeeld. Deze commissie bestaat uit medische, financiële en ervaringsdeskundigen. De commissie beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de door Team Westland opgestelde criteria. De aanvraag en beoordeling worden daarna voorgelegd aan het bestuur van Team Westland, die een bindend besluit neemt. Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt er een contract opgemaakt. Indien het gaat om een meerjarig project, dan wordt het hele bedrag in het eerste jaar gereserveerd en de eerste termijn uitbetaald. Het resterende bedrag wordt gestald op een aparte doelrekening. De volgende termijn wordt past betaald na door de Goede Doelen Commissie goedgekeurde terugkoppeling over het project. Indien niet aan deze criteria voldaan wordt, vervalt de toekenning en kan het bedrag aan een ander project worden toegekend.

Bij opheffing zal een eventueel batig liquidatiesaldo eveneens ten goede komen aan één van de goedgekeurde goede doelen.

Jaarlijks legt Stichting Team Westland in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.