Deelnemersvoorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement en erkent op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie, zijnde de Stichting Team Westland, ten gevolge hebben. Overal waar hij staat moet hij of zij worden gelezen.

Algemeen
1. De Col du Tourmalet is geen wedstrijd maar een toer- en loop/wandeltocht. Het doel is zoveel mogelijk geld op te halen voor regionale (charitatieve) instellingen en initiatieven die rechtstreeks of zijdelings verband houden met kanker of onderzoek naar kanker.
2. De fietsers, lopers en wandelaars spannen zich in om minimaal één keer de Col du Tourmalet te beklimmen en maximaal 4 keer.
3. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij zorgt voor een sponsoropbrengst van minimaal € 1.500,- én dat hij helpt bij diverse acties van Team Westland.
4. De organisatie houdt zich het recht voor om een individuele deelnemer die de minimale sponsoropbrengst niet haalt uit te sluiten van deelname. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd. De organisatie gunt de plaats dan alsnog aan iemand anders. We weten uit voorgaande edities dat dit bedrag haalbaar is, als je tijdig begint met sponsorwerving. De reden voor deze maatregel is het feit dat we recht willen doen aan diegenen die alles op alles zetten om een mooi bedrag te verzamelen.
5. Bij inschrijving vult elke deelnemer een medische verklaring in. De gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.
6. Alle intellectuele eigendom op door de organisatie c.q. deelnemers gemaakte beeltenis in druk, foto, film, video e.d. en daarbij behorende en/of daarop betrekking hebbende documenten mag zonder toestemming van en vergoeding aan de deelnemers door de organisatie voor promotionele doeleinden worden gebruikt, vermeerderd, aangepast en/of aan derden ter beschikking of ter inzage worden gegeven.
7. Reis- en verblijfskosten, deelnamekosten aan (Team Westland) activiteiten en eventuele extra trainingen zijn voor eigen rekening.

Inschrijving
1. Deelnemers volbrengen de toertocht per fiets (geen E-bike), lopend of wandelend.
2. Deelnemers jonger dan achttien jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid en begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. De inschrijving is definitief nadat de medische toestand van de deelnemer akkoord is bevonden. Daartoe is de deelnemer verplicht een medische vragenlijst naar waarheid in te vullen. Wanneer de vragenlijst daartoe aanleiding geeft, eist de organisatie dat de deelnemer een medische keuring ondergaat. Het resultaat van de keuring en het niet inleveren van een medische verklaring kan aanleiding geven de deelnemer uit te sluiten van Team Westland 2017.
4. Het inschrijfgeld is € 125,-. In dit inschrijfgeld is een Col du Tourmalet Team Westland tenue inbegrepen, op voorwaarde dat de maten van het tenue vóór 31 december 2016 aan de organisatie aangeleverd zijn. Voor de wielrenners bestaat het tenue uit een koersbroek en een shirt korte mouw en voor de lopers/wandelaars uit een shirt korte mouw en een shirt lange mouw.

5. Indien deelnemers zelf hun lidmaatschap opzeggen dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd. De in het inschrijfgeld inbegrepen kleding wordt wel uitgeleverd op voorwaarde dat de maten van het tenue vóór 31 december 2016 bij de organisatie bekend zijn.
6. Elke deelnemer mag één begeleider (supporter) meenemen. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
7. De begeleider is verplicht om een begeleidersverklaring te tekenen, met daarin o.a. een aantal regels mbt aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid in Frankrijk en de verplichting van het dragen van het shirt van de dagsponsor op de camping en op de Tourmalet.
8. Voor de deelnemer is de verplichting voor het dragen van het shirt van de dagsponsor alleen voor de camping van toepassing.

Deelname aan Team Westland 2017
1. Deelname aan de Col du Tourmalet beklimming met Team Westland op 21 juni 2017 is alleen mogelijk voor de ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het startnummer te dragen.
2. Met het accepteren van het startnummer verklaren de deelnemers dat zij voor het volbrengen van de beklimming beschikken over een deugdelijke fiets of loop/wandel materieel, dat voor eigen rekening en risico is aangeschaft.
3. Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht om bij de eerste beklimming van de het Col du Tourmalet Team Westland tenue (fietsers) of shirt (lopers/wandelaars) te dragen
4. In de week van de beklimming van de Col du Tourmalet worden trainingstochten voor de deelnemers georganiseerd. De hierna volgende bepalingen zijn eveneens van toepassing op deze trainingstochten.

Route
1. De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden.
2. De fietsende en lopende deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven. Waar mogelijk dienen de wandelaars op de weghelft van het tegemoetkomende verkeer te lopen.
3. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
4. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.

Veiligheid
1. Deelnemers waken over hun eigen gezondheid en veiligheid én over de veiligheid van overige weggebruikers. Daarbij doet de organisatie een beroep op het gezonde verstand van iedereen.
2. Voor de fietsende deelnemers is het dragen van een valhelm verplicht tijdens de gehele route.
3. De deelnemer dient afdoende voor eigen rekening en risico verzekerd te zijn voor schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een aansprakelijkheidsverzekering particulier(AVP).

Aanwijzingen en overtreding daarvan
1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
2. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname aan de activiteiten van Team Westland 2017 worden uitgesloten.

Verantwoordelijkheid van de organisatie
1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers en supporters.
2. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
3. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade geleden door derden, schade veroorzaakt door haar deelnemers of door haar ingeschakelde derden.
4. Deelnemers vrijwaren de organisatie voor aanspraken van derden, indien de organisatie schade heeft veroorzaakt doordat door of namens haar deelnemers onzorgvuldig is gehandeld.
5. De organisatie is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens een deelnemer.
6. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door een deelnemer gebruikte materialen.
7. Alle eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt.
8. Indien geen verzekering dekking biedt of tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de organisatie beperkt tot de hoogte van het inschrijfgeld van de deelnemer.

Totale opbrengst 2017: €756.000,-!!!!

29 - 9 - 2017 / Lees verder

€22.300,- opgehaald speenvarkenactie

18 - 6 - 2017 / Lees verder

Bekijk het gehele nieuws archief
Team Westland
bedankt haar sponsors
Volg ons ook op
facebook!